GIAI ĐOẠN 

SAU TÂY SƠN ĐẾN NĂM 1917

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

TỪ NĂM 1858 - 1954

CUỘC KHỞI NGHĨA YÊN THẾ 1884

KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ 1885 - 1896

PHONG TRÀO ĐÔNG DU 1905 - 1908

PHONG TRÀO ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 1907