GIAI ĐOẠN

TỪ HÙNG VƯƠNG ĐẾN 

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

TÓM TẮT 1000 NĂM BẮC THUỘC

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG NĂM 40

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 266 - 248

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN NĂM 722

KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG NĂM 791 - 803

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938