GIAI ĐOẠN TỪ SAU

 CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

 ĐẾN TÂY SƠN

ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

 NĂM 967 - 968

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG NĂM 981

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG 

NĂM 1075 - 1077

BA LẦN KHÁNG CHIẾN

CHỐNG QUÂN MÔNG - NGUYÊN

KHỞI NGHĨA LAM SƠN 1418 - 1427

PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA TÂY SƠN